آموزش چیدمان دروپال

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 1
ورود به سایت

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 2
ساخت صفحه در سایت

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 3
ساخت خبر در سایت

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 4
ساخت تصویر در سایت

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 5
ساخت نظر سنجی در سایت

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 6
آدرس دهی در سایت

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 7
حالت نگهداری در سایت

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 8
لوگو و نماد میانبر در سایت

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 9
ساخت بلوک در سایت

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ویدئو شماره 10
ایجاد منو در سایت