شرايط و ضوابط ثبت دامنه

1 – موسسه گلها متعهد مي شود كه در قبال دريافت مبلغ تعيين شده، دامنه معرفي شده را به سفارش کاربر (به مشخصات درج شده در فرم سفارش) به ثبت برساند.
2 – درخواست عودت مبالغ پرداختي از جانب کاربر، پس از اقدام موسسه گلها به ثبت سفارش وي، چه كلا و چه جزئا به هيچوجه امكان پذير نمي باشد.
3 – مسئوليت انتخاب نام مناسب براي دامنه بر عهده کاربر است. هرگونه پيامد ناشي از انتخاب نامهاي نامناسب، از قبيل تداخل نامهاي انتخاب شده با نام ساير شركتها و موسسات و نيز نامهاي غير اخلاقي و غير قانوني بر عهده کاربر است. موسسه گلها همچنين پس از ثبت دامنه براي کاربر، هيچگونه مسئوليتي در قبال نحوه استفاده متقاضي از آن دامنه را نخواهد داشت.
4 – نام دامنه پس از ثبت غير قابل تغيير مي باشند.
5 – موسسه گلها جهت تماس با کاربر، از مشخصات مندرج در فرم سفارش کاربر، مانند آدرس محل، تلفن تماس و ايميل استفاده مينمايد. لذا ضروري است كه کاربر در صورت تغيير مشخصات خود، موارد جديد را هرچه سريعتر به واحد پشتيباني موسسه گلها اطلاع دهد.
6 – در صورتيكه پس از ارائه خدمات مندرج در فرم جاري توسط موسسه گلها به هر علتي چه بين المللي و چه داخلي، از قبيل (ولي نه محدود به) شرايط نمونه زير كه از اراده موسسه گلها خارج باشند، در تداوم خدمات ارائه شده خدشه اي وارد آيد و يا خدمات مزبور موقتا يا دائما قطع گردند، هيچگونه مسئوليتي متوجه موسسه گلها نخواهد بود. از ميان اتفاقات مزبور مي توان به مواردي مانند آسيب ديدگي ماهواره هاي مخابراتي، پديده هاي مخرب جوي مانند سيل، آتش سوزي، طوفانهاي خورشيدي، تغييرات در لايه ازون و …، اشكالات خطوط مخابراتي، تاخير در پاسخگويي شركتهاي خارجي فراهم كننده خدمات درخواستي مندرج در اين فرم به هر ميزان زماني، ممنوعيت به كارگيري اينترنت در خارج يا داخل كشور، جنگ، اغتشاش، اعتصابات، تغيير در قوانين داخلي يا خارجي، اجبار شركتهاي بين المللي جهت دريافت مبالغ اضافي جهت پايدار ماندن خدمات مربوط به دامنه ها، تغييرات در قوانين ارزي، اقتصادي، واردات و صادرات، تغييرات نرخ ارز و از اين قبيل (كلا شرايط خارج از قدرت و اراده موسسه گلها) اشاره نمود.
7- دامنه طبق تفاهم نامه بين المللي شرکت ICANN ثبت ميشود و طبق اين تفاهم نامه تنها راه شناسايي صاحب دامنه رمز عبور ميباشد. لذا لارم است که کاربر به محض دريافت رمز دامنه نسبت به تعويض آن و نگهداري رمز جديد در محلي امن اقدام نمايد. موسسه گلها هيچگونه مسئوليتي نسبت به مالکيت دامنه توسط اشخاص ثالث و يا هک و يا ترانسفر دامنه ندارد.
8 – هيچ يک از طرفين نمي تواند بدون رضايت طرف مقابل در متن اين تفاهم نامه تغيير ايجاد کند.
9 – شروع سرويس به منزله مورد قبول بودن اين تفاهم نامه از طرف موسسه گلها و کاربر ميباشد.

 

لینک های مرتبط