شرايط و ضوابط خدمات هاست

1 – موسسه گلها متعهد می گردد كه در قبال دريافت مبلغ تعيين شده، خدمات ميزبانی وب را با شرايط ذكر شده در مشخصات مجموعه ها (میزان فضای هاست و خدمات جانبی قید شده در بالا) و همچنين انتخاب كاربر، با توجه به فرمی كه كاربر ارسال می كند، به وی ارائه نمايد.
2 – عودت مبالغ پرداختی از جانب كاربر، پس از اقدام موسسه گلها به ثبت سفارش وی، به هيچ وجه امکان پذير نيست.
3 – كاربر متعهد می گردد در طول مدت استفاده از خدماتی كه موسسه گلها بر طبق اين فرم در اختيار وی قرار مي دهد، به هنگام تبادل فايلها و كلا هرگونه اطلاعات در فضای تخصيص داده شده جهت سايت خود، رعايت كامل شئونات اسلامی و قوانين جمهوری اسلامي ايران و نيز قوانين بين المللی را بنمايد. کاربر می پذيرد كه مسئوليت كامل هرگونه اطلاعات، فايل، تصوير و نيز ساير مواردی كه در درون سايت خود قرار می دهد، با خود او می باشد و هيچگونه مسئوليتی در اين زمينه متوجه موسسه گلها نمی باشد. کاربر همچنين متعهد می گردد كه كليه قوانين حقوق تاليف (Copyright) بين المللی و داخلی را در سايت خود رعايت نموده و از ايجاد مزاحمت برای ساير كاربران اينترنت، اقدام به دستكاری و نفوذ به سايتهای ديگران، هرگونه استفاده غير قانونی از ايميل خود و ساير موارد مشابه پرهيز نمايد.
4 – کاربر متعهد می گردد كه نام اختصاصی (ID) و رمز عبور (Password) اختصاص يافته به خود را كه توسط موسسه گلها به وی اطلاع داده خواهد شد، نزد خود محفوظ نگه داشته و به فرد ديگری انتقال ندهد. کاربر همچنين متعهد می شود كه حق استفاده از خدمات ارائه شده مندرج در اين فرم را در طول مدت استفاده از اين خدمات، بدون اجازه موسسه گلها به غير واگذار ننمايد.
5 – در صورتيكه پس از ارائه خدمات مندرج در فرم جاری توسط موسسه گلها به هر علتی چه بين المللی و چه داخلی، از قبيل (ولی نه محدود به) شرايط نمونه زير كه از اراده موسسه گلها خارج باشند، در تداوم خدمات ارائه شده خدشه ای وارد آيد و يا خدمات مزبور موقتا يا دائما قطع گردند، هيچگونه مسئوليتی متوجه موسسه گلها نخواهد بود. از ميان اتفاقات مزبور می توان به مواردی مانند آسيب ديدگی ماهواره های مخابراتی، پديده های مخرب جوی مانند سيل، آتش سوزی، طوفانهای خورشيدی، تغييرات در لايه ازون و …، اشكالات خطوط مخابراتی، تاخير در پاسخگويی شركتهای خارجی فراهم كننده خدمات درخواستی مندرج در اين فرم به هر ميزان زمانی، ممنوعيت به كارگيری اينترنت در خارج يا داخل كشور، جنگ، اغتشاش، اعتصابات، تغيير در قوانين داخلی يا خارجی، اجبار شركتهای بين المللی جهت دريافت مبالغ اضافی جهت پايدار ماندن خدمات مربوط به ميزبانی وب، تغييرات در قوانين ارزی، اقتصادی، واردات و صادرات، تغييرات نرخ ارز و از اين قبيل (كلا شرايط خارج از قدرت و اراده موسسه گلها) اشاره نمود.
6 – استفاده بيش از حد مجاز تخصيص داده شده به کاربر ازهاست، ارسال Spam، استفاده نابجا از سايت و مواردی از اين قبيل موجب قطع شدن دسترسی کاربر خواهد شد و مبلغ پرداختی برگشت داده نخواهد شد.
7 – مسئوليت فايلها و مطالب موجود در سايت بر عهده کاربر میباشد مانند: گرفتن نسخه پشتيبان، تعويض كلمه عبور هر چند وقت يكبار و غیره، و در صورت بروز هرگونه مشكلی از سوی اين موارد، هيچگونه مسئوليتی در اين زمينه متوجه موسسه گلها نمی باشد.
8 – اسناد و دفاتر و گزارشات و همچنين عمليات الكترونيکی ضبط شده در سيستم كامپيوتری موسسه گلها در مقابل ادعای کاربر، سند و دليل معتبر خواهند بود (log file).
9 – موسسه گلها می تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلی در متن اين تفاهم نامه تغيير ايجاد کند. کاربر موظف است که با مراجعه مداوم به اين متن، از تغييرات آن مطلع شود و در صورت مخالفت با آن می تواند درخواست قطع سرويس خود را نماييد، در غير اين صورت تمام پيامدهای احتمالی آن بر عهده کاربر خواهد بود. پر نمودن فرم سفارش و ثبت شدن سرویس به منزله مطالعه كامل اين تفاهم نامه و مورد تاييد بودن تمامی موارد فوق از سوی طرفین میباشد.
10 – شروع سرویس به منزله مورد قبول بودن این تفاهم نامه از طرف موسسه گلها و کاربر میباشد.

 

لینک های مرتبط