بندهاي مشترک در قرار داد طراحي

قرارداد طراحي به علت متفاوت بودن در متن انجام به صورت پيش فرض قابل ارائه نيست. به همين علت بندهاي مشترک قرارداد هاي طراحي را در اين قسمت مشاهده خواهيد ديد:

تعهدات کارفرما:

کارفرما متعهد ميگردد کليه مطالب متني و تصويري مورد نياز در سايت را به موسسه گلها در زمان تعيين شده تحويل دهد./.

تعهدات گلها:

موسسه گلها متعهد ميگردد نرم افزار موضوع قرارداد را طبق شرايط بند 3 طراحي نمايد.
موسسه گلها متعهد ميگردد موضوع قرارداد را در مدت قرارداد تحويل کارفرما نمايد.
نحوه تحويل موضوع قرارداد بر روي وب ميباشد.
موسسه گلها متعهد ميگردد Bug هاي نرم افزاري احتمالي را تا شش ماه پس از تاريخ قرارداد بصورت رايگان برطرف نمايد.
تبصره 1) امکانات اضافه تري که کارفرما در آينده تقاضا نمايد شامل اين بند نميباشد بلکه هزينه آن جداگانه محاسبه و طي قرارداد جداگانه با قيمت توافقي قابل انجام است.
تبصره 2) وب سايت به …… تعداد زبان (زبانهاي مورد قرارداد) طراحي مي گردد.
چنانچه کارفرما اطلاعات سايت و يا تصاوير و متنهايي که قرار است در سايت قرار گيرند را به موقع به موسسه گلها تحويل ننمايد، موسسه هيچگونه مسئوليتي در قبال تاخير موضوع قرارداد نخواهد داشت.
سورس نرم افزار طراحي شده از طرف موسسه گلها به کارفرما به صورت CD داده شود.
اين قرارداد در …… صفحه و ……. بند و ……. تبصره و در دو نسخه هر يک در حکم واحد تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است./.