بانک سامان

نام بانک : سامان
802-800-160798-1:شماره حساب
IR08 0560 0802 8000 0160 7980 01
6219 8610 2379 0941 :شماره کارت
صاحب حساب : مهندس حسن افشار

بانک ملی

نام بانک : ملي – سيبا
0101-880-20-8002 :شماره حساب
IR13 0170 0000 0010 1880 2080 02
6037 9918 0686 7879 :شماره کارت
صاحب حساب : مهندس حسن افشار
انتقال اينترنتي بانک ملي

بانک صادرات

نام بانک : صادرات – سپهر
01000-86-35-1004 :شماره حساب
IR71 0190 0000 0010 0086 3510 04
6037 6915 9285 1158 :شماره کارت
صاحب حساب : مهندس حسن افشار

نکات مهم جهت ارسال وجه به صورت بانکي
1) جهت ارسال وجه از طريق شعبات بانک، بايد در فيش بانکي، شماره حساب موسسه را قيد نماييد.
2) جهت ارسال وجه از طريق دستگاه خود پرداز، بايد شماره کارت را وارد نماييد.
3) در هنگام پرداخت وجه به اسم صاحب حساب دقت نماييد.
4) پس از واريز وجه اطلاعات فيش (شماره فيش، تاريخ، مبلغ و نام و نام خانوادگي خود به همراه نام سرويس خود) را با ايميل يا تلفن به موسسه اطلاع دهيد. نيازي به ارسال تصوير فيش نميباشد. ايميل : sales@golha.net و تلفن :   66424792 021  66424792 021   66424792 021
5) چنانچه از طريق خود پرداز وجهي را واريز نموديد، شماره ارجا در سطر دوم رسيد و شماره فيش در سطر اول فيش (جلوي تاريخ و ساعت) را نيز اطلاع دهيد.
6) چنانچه از طريق خود پرداز وجه واريز نموده و دستگاه به شما فيش نداد، لطفا نام شعبه بانک به همراه مبلغ و تاريخ و ساعت واريز وجه را به موسسه اعلام نماييد.
7) هميشه اصل فيش هاي پرداختي خود را نزد خودتان نگاه داشته و بايگاني نماييد.
لینک های مرتبط