جهت ورود به یک سایت دروپالی شما میتوانید از روش های مختلفی برای ورود به پنل کاربری خود استفاده کنید. اما برای چه ما نیاز به ورود به پنل کاربری خود داریم؟ با ورود به پنل کاربری خود شما میتوانید از امکانات مدیریتی سایت خود بهره مند شوید. با مشاهده ویدئو زیر شما میتوانید به درک بهتری از این مطلب خواهید رسید: